Ścieżka kształcenia w zawodzie asystenta podatkowego/asystentki podatkowej

Zakres kształcenia określa rozporządzenie dotyczące kształcenia zawodowego asystentów podatkowych oraz ramowy program nauki. Nauka trwa trzy lata, ale na podstawie § 8 BBiG [ustawa o kształceniu zawodowym] można ją skrócić. Skrócenie nauki brane jest pod uwagę zwłaszcza wtedy, gdy osoba ucząca się posiada świadectwo dojrzałości albo inne wykształcenie o kierunku handlowym. Nauka podzielona jest na część praktyczną i uczęszczanie do szkoły zawodowej. Nauka praktyczna odbywa się w jednej z kancelarii doradztwa podatkowego, a teoretyczna – w Ośrodku Edukacji Średniego Szczebla o Profilach Logistyka, Turystyka, Nieruchomości i Podatki. Do szkoły zawodowej uczęszcza się dwa dni w tygodniu. W okresie wakacji uczeń przez pięć dni w tygodniu pobiera naukę w kancelarii doradztwa podatkowego.

Wynagrodzenie w czasie nauki

Zarząd Izby Doradców Podatkowych w dniu 1 stycznia 2016 uchwalił następujące zalecenia dotyczące wynagrodzenia w czasie nauki:

za 1. rok nauki 700,-- euro
za 2. rok nauki 800,-- euro
za 3. rok nauki 950,-- euro

Kształcenie praktyczne

W ramach nauki praktycznej w kancelarii doradztwa podatkowego osoby uczące się są wdrażane do prac asystenta podatkowego i nabywają umiejętności niezbędne do wykonywania tego zawodu. Uczniowie muszą opanować treści merytoryczne dotyczące podatków i umieć łączyć je z kontekstem gospodarczym oraz samodzielnie wykonywać nałożone na nich zadania zespołowe.

Nauka w szkole zawodowej

Nauka w szkole zawodowej obejmuje takie dziedziny jak gospodarka ogólna, system podatkowy i rachunkowość.

Gospodarka ogólna to przedmiot, w ramach którego uczeń nabywa podstawową wiedzę ekonomiczną i prawniczą, konieczną do wykonywania zawodu. Najważniejsze jest oczywiście praktyczne zastosowanie tej wiedzy. Omawiane są podstawy ustroju gospodarczego i polityki gospodarczej oraz prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo pracy, prawo handlowe i prawo o stowarzyszeniach. Ponadto przekazywana jest wiedza o podstawowych poglądach ekonomicznych, wykraczająca poza aspekt zawodowy i uwzględniająca różne powiązania systemowe pomiędzy rynkami, ogólną gospodarką i społeczeństwem.

Nauka o systemach podatkowych obejmuje wiedzę zwłaszcza z zakresu podatków obrotowych, podatków dochodowych, podatków dochodowych od osób prawnych, podatków od prowadzenia działalności gospodarczej i ustawy podatkowej. Absolwenci muszą potrafić sporządzać deklaracje podatkowe.

Rachunkowość jest dziedziną ekonomii i służy ewidencjonowaniu przychodów, wydatków i obrotu towarami w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorca jest w stanie monitorować wyniki ekonomiczne swojej firmy i przedstawiać je osobom trzecim, np. urzędowi skarbowemu czy bankom. Prowadzona jest księgowość i sporządzane jest zamknięcie roku wzgl. bilans roczny.

Egzamin częściowy

Egzamin częściowy jest egzaminem pisemnym. Odbywa się przed zakończeniem drugiego roku nauki i trwa maksymalnie 180 minut. Zdawany jest z przedmiotów system podatkowy, rachunkowość oraz wiedza o gospodarce i wiedza o społeczeństwie i obejmuje program dwóch pierwszych lat nauki. Szczegóły normuje § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu w zawodzie asystenta podatkowego. Uczestnictwo w egzaminie częściowym jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy

Egzamin końcowy ma miejsce po zakończeniu półrocza ostatniego roku nauki i obejmuje trzy egzaminy pisemne i egzamin ustny. Pisemnie sprawdzana jest wiedza w zakresie systemu podatkowego, rachunkowości oraz gospodarki i społeczeństwa.

Na egzaminie z systemu podatkowego kandydat, rozwiązując przypadki występujące w praktyce, musi pokazać, że opanował wiedzę i posiada umiejętność łączenia kontekstów gospodarczych i podatkowych. Przedmiotami egzaminacyjnymi są przede wszystkim podatki od dochodu, zysk i obrót oraz procedura podatkowa. Egzamin trwa 150 minut.

Egzamin z przedmiotu rachunkowość trwa 120 minut. Kandydat musi rozwiązać zadania z zakresu księgowości i zamknięcia roku.

Przedmiotem egzaminu z wiedzy o gospodarce i społeczeństwie, który trwa 90 minut, są konteksty ekonomiczne, prawne i społeczne życia zawodowego i świata pracy. Tematami egzaminacyjnymi są zwłaszcza prawo pracy, prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo handlowe i prawo o stowarzyszeniach.

W ramach czwartego przedmiotu egzaminacyjnego, załatwianie spraw klientów, kandydat musi udowodnić, że potrafi przygotować i zaprezentować praktyczne procedury i rozwiązania problemów. Rozmowa egzaminacyjna trwa ok. 30 minut. Przedmiot egzaminacyjny obejmuje wiedzę z zakresu ogólnego prawa podatkowego i gospodarczego, jednostkowe prawo podatkowe, zasady księgowości i bilansu oraz sprawozdawczości finansowej.