Działalność.

Doradcy podatkowi są ekspertami w sprawach podatków. Wspierają swoich klientów w wypełnianiu obowiązków podatkowych, egzekwowaniu praw wobec urzędów skarbowych i przed sądami ds. skarbowych, w podejmowaniu prywatnych i zawodowych decyzji oraz pod względem kontroli ustawowych i dobrowolnych.

Działają na rzecz wszystkich branż i wszystkich grup zawodowych. Ich klientami są osoby indywidualne prowadzące działalność oraz przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, rzemieślnicze, osoby wolnych zawodów i inni usługodawcy, a także wynajmujący, wydzierżawiający, inwestorzy kapitałowi, pracownicy i emeryci.

Doradcy podatkowi reprezentują interesy swoich klientów przed administracją skarbową, sądami ds. skarbowych, zakładami ubezpieczeń społecznych, innymi urzędami oraz bankami.

W ramach wypełniania przez Państwa obowiązków podatkowych doradcy podatkowi służą radami i informacjami z wszystkich dziedzin obejmujących podatki, sporządzają opinie w sprawach dotyczących prawa podatkowego, sporządzają deklaracje podatkowe, prowadzą księgowość płacową i finansową, rozliczają płace, sporządzają rachunek zysków i strat oraz bilans roczny.

W celu wyegzekwowania Państwa praw doradcy podatkowi składają w urzędach skarbowych wnioski, sprawdzają wydane decyzje podatkowe, wspierają Państwa przy kontroli zakładowej, negocjują z urzędami skarbowymi i innymi urzędami, reprezentują Państwa przed sądami ds. skarbowych i Federalnym Trybunałem Finansowym oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, sprawach karno-skarbowych i w postępowaniach w sprawach zagrożonych karą grzywny.

W ramach przygotowań do podjęcia ważnych decyzji w sprawach prywatnych czy zawodowych doradcy podatkowi doradzają Państwu np. przy prywatnych czy firmowych inwestycjach kapitałowych, przy wynajmie i wydzierżawianiu, decyzjach dotyczących spraw emerytalnych, darowizn i spadków.

Ponadto doradcy podatkowi wspierają swoich klientów przy zakładaniu firmy, przy podejmowaniu decyzji co do wyboru lub zmiany formy prawnej spółek, tworzeniu i prowadzeniu rachunkowości, odpowiednio wczesnym rozpoznawaniu i unikaniu kryzysów w przedsiębiorstwie, naprawie firmy i jej kontynuacji. Poza tym dokonują oszacowania przedsiębiorstwa i sporządzają wyceny ekonomiczne, rachunki kosztów, inwestycji i opłacalności, a także przygotowują przedsiębiorstwa do przedłożenia dokumentacji w rozumieniu § 18 KWG [prawo kredytowe] i ratingu (Basel II).

Doradcy podatkowi przeprowadzają również ustawowe i dobrowolne kontrole, jak np. wstępny audyt, dobrowolne kontrole bilansów rocznych, audyty specjalne w rozumieniu § 142 i nast. AktG [ustawa o akcjach], weryfikację wiarygodności z uwzględnieniem § 18 KWG oraz audyty zgodne z § 16 rozporządzenia o maklerach i inwestorach budowlanych.

Mogą Państwo również wykonywać czynności jako powiernik, zarządca aktywów, zarządca nieruchomości lub domu, jako członek rady lub rady nadzorczej, kurator, opiekun, syndyk masy upadłościowej, arbiter/rozjemca, mediator, rzeczoznawca, ekspert i wykonawca testamentu.